Historia

Hösten 1985 började ett par familjer jobba med idéen om att starta en förskola. 1987 grundade de Peter Pans förskola som en föräldrakooperativ ekonomisk förening, i vilken föräldrarna till barnen var medlemmar. Under åren har förskolan bytt lokaler, utökat verksamheten och 2009 omvandlades det dåvarande föräldrakooperativet till det personalkooperativ som bedrivs idag.

 
 

Organisation

Peter Pan drivs idag som ett personalkooperativ. Det innebär att vi är en ekonomisk förening som bedriver privat förskoleverksamhet. Styrelsen består av representanter från förskolan vilket underlättar processen för beslutsfattande. Förskolan finansieras i huvudsak av kommunala bidrag och ansvarar inför kommunen. Det innebär att förskolan kostar lika mycket som kommunala alternativ men har en profil där personalen är ytterst delaktig i verksamheten. Förskolan följer riktlinjer från skollagen, kommunala förskoleplanen och även vår egna lokala arbetsplan. 

 
 

Pedagogik

På Peter Pan strävar vi efter en barnsyn där vi ser barnet som en jämbördig medlem av vårt samhälle. Vi är övertygade om att barn skapar sin egen kunskap tillsammans med andra barn och vuxna och genom att möta fenomen i sin omvärld. Barn lär genom att försöka, undersöka, uppleva och dra egna slutsatser. Vi arbetar i projekt, med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Detta ger oss möjlighet till en helhetssyn av barnen, deras intressen, behov och utveckling. Genom observation, dokumentation och reflektion skapar pedagoger och barn tillsammans en lustfylld och utvecklande verksamhet.

PP_pedagogik.png
 
 

Värdeord & vision

Empati, Glädje, Trygghet och Likabehandling är ord som är viktiga för oss. De ska genomsyra allt vi gör och vara en riktlinje i vår dagliga verksamhet. Peter Pans vision är att vi ska vara nytänkande, observanta och intresserade av influenser och idéer. Vi förändrar verksamheten utifrån behov och intressen hos barn och personal. Alla på Peter Pan ska ges möjlighet att känna sig delaktiga i vår verksamhet.